رباعی, شعر موزون

رباعی “شعر بلند”

#رباعی

تـــو! هم نفسم باش، دمادم بانو

آغـــوش مرا بگیــــر محکم، بانو

 

گیســـوی تو دنیای مرا پوشانده

من عـــاشق این شعـر بلندم بانو

 

#بهزاد_رحیمی