شعر سپید

شعری از بهزاد رحیمی در روزنامه “سایه”

شعری از #بهزاد_رحیمی

در روزنامه سراسری “سایه”/ شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

 

📝

تصور کن

خورشید،

چادر سیاهش را سر کند

و برود

مثل مادری که می رنجد

ـ بهزاد رحیمی