شعر سپید

تور دریا

از عشق
گریزی نیست،
مرد ماهیگیر
آخر
به تور دریا
می افتد

#بهزاد_رحیمی
@behzadrahimi89